Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Raflagnir, dyrasímar. S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn.

<B>Flísalagnir - Múrverk - Flotun Sandsparsl - Málun - Tréverk</B>

Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

 
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. www.velaverkjs.is

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. Sími 694 7881, Zanna.

SÁ Símaspá í 844 6845

Spáir í spil og bolla . Símaspá, Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er á facebook

Regnbogalitir

Getum bætt við okkur verkefnum innanhúss. Nýmálun, endurmálun, spörtlun, lökkun og fl. Vönduð vinnubrögð og snyrtileg umgengni. Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur málarameistari Upplýs, malarar@simnet.is, Sími 891 9890

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Raflagnir og dyrasímakerfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. Löggildur rafverktaki. rafneisti@simnet.is

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá og tímapantanir í s. 844 1596

Garðaumsjón

Garðvinna, sláttur klippingar ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 1215

ÍSAV ehf

getur bætt við sig verkefnum í pípulögnum, vanir menn og vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 771 8963.

Húsaviðhald get bætt við mig verkum í september.

Þak viðgerðir,gluggar og hurða ísetning,sumarhús. Sökklar,uppslátt. Get tekið að mér Byggingarstjórn. Tilboð,Tímavinna.
 
Upplýsingar í s 893-5374
nybyggd@gmail.com

Garðaumsjón

Greniúðun, sláttur og klippingar ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 1215

Alhliða bókhalds þjónusta, laun, ársreikningar og skattaskýrslur. Persónuleg og fagleg þjónusta. www.Skotsilfur.is