Raflagnir, dyrasímar. S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is

Smiðskraftur ehf. <BR>Nýsmíði og viðhald.

Getum bætt við okkur verkefnum gipsvinna, parketlagnir og allt almennt viðhald. Uppl. í s. 663 3944 Ingi <BR><A href="mailto:smidskraftur@gmail.com">smidskraftur@gmail.com</A>

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. Hafðu samband og pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 557 7000 eða inná www.k2.is

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930.

<B>Flísalagnir&nbsp;- Múrverk&nbsp;- Flotun Sandsparsl&nbsp;- Málun&nbsp;- Tréverk</B>

Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

 
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

Alhliða smíðavinna Smíðaverktakar ehf 777-0709 8695927 smidaverktakar@gmail.com Facebook: smiðaverktakar ehf

Raflagnir og dyrasímakerfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. Löggildur rafverktaki. rafneisti@simnet.is

SÁ Símaspá í <BR>s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á facebook: SÁ

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s.  663 5315

PoPetursson/Húsamálun

Inni og útimálun - fagmennska og vönduð vinnubrögð. Fáðu frítt tilboð og gerðu verðsamanb. S:8587531

Felli tré, grisja og klippi runna. Besti tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími 698 1215

Spásími 908 7000

Spámiðlun, tarot, fyrirbænir, algjör trúnaður. Opið til 22.

Húsamíðameistari vill bæta við sig verkefnum. Nýsmíði og viðhald. Uppl. s. 845 2939

Spásíminn 902 1020

Spámiðlun heilun Sjöfn spámiðill og heilari Geymið auglýsinguna.

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Felli tré, grisja og klippi runna. Besti tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími 698 1215

BH þjónustan ehf öll almenn trésmiði 20 ára reynsla S. 787 9102