Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930.

Raflagnir, dyrasímar. S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn.

Vy-þrif ehf.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is

Regnbogalitir

Getum bætt við okkur verkefnum innanhúss. Nýmálun, endurmálun, spörtlun, lökkun og fl. Vönduð vinnubrögð og snyrtileg umgengni. Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur málarameistari Upplýs, malarar@simnet.is, Sími 891 9890

<B>Flísalagnir - Múrverk - Flotun Sandsparsl - Málun - Tréverk</B>

Ásamt öllu almennu viðhaldi fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

 
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

SÁ Símaspá í 844 6845

Spáir í spil og bolla . Símaspá, Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er á facebook

Getum bætt við okkur inni verkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758

Tek að mér smíðar, raflagnir og pípulagnir. Löggildur verktaki. Uppl. í s. 848 6904

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. S. 789 4249

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir og trésmíði. S. 616 1569

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. Sími 694 7881, Zanna.

Valdís Árnadóttir Dáleiðslutæknir (Clinical Hypnotherapist) veitir dáleiðslumeðferð.

Viltu léttast, takast á við kvíða, streytu, sjálfstraust, hætta að reykja o.fl. Dáleiðsla er gott verkfæri til betri heilsu. Tímapantanir í síma 864-1273

Stjörnuljós- Heilun og Spá. Símaspá og tímapantanir í s. 844 1596

Unaðsnudd 105 Reykjavík. S. 781 2666 Natalia

Málarameistari og húsasmiður getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 662 7710

Verktakafyrirtæki getur bætt við sig uppsteypu mannvirkja, járnabindingu og allri almennri trésmíðavinnu. Uppl. í s. 783 6006

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s.  663 5315